7 am to 8 pm

Monday to Sunday

Phú Thọ

Thủ Dầu Một, Bình Dương

0974982048 - 0908791203

Anbactai2013@gmail.com

Danh sách so sánh

Những dự án Khu đô thị cần xin ý kiến của Thủ tướng chính phủ

Những dự án Khu đô thị cần xin ý kiến của Thủ tướng chính phủ

Những dự án Khu đô thị cần xin ý kiến của Thủ tướng chính phủ

Luật đầu tư 2020 đã quy định rõ những dự án Khu đô thị , hay khu dân cư thuộc thẩm quyền chấp nhận chủ trương của Thủ tướng chính phủ và UBND tỉnh như sau:

+ Mục g, khoản 1, Điều 31 Luật Đầu Tư 2020 quy định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ như sau:

g) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt;

+ Khoản 1 và 2 Điều 32 Luật Đầu Tư 2020 quy định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh như sau :

1. Trừ các dự án đầu tư quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

c) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

d) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

2. Đối với dự án đầu tư quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 33; Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 35; Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Điều 36 của Luật Đầu Tư 2020 thông qua ngày 17/06/2020.

 

img

AnBacTai

Related posts

Phương pháp xây dựng thương hiệu cá nhân đối với môi giới bất động sản

Mối quan hệ cá nhân là yếu tố cốt lõi để xây dựng sự thành công trên thị...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Thành phố Cần Thơ : Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

1# Bình Phước : Điều chỉnh và bổ sung quy hoạch 3 khu công nghiệp

1# Bình Phước : Điều chỉnh và bổ sung quy hoạch 3 khu công nghiệp Mới đây...

Đọc tiếp
bởi AnBacTai

Tham gia thảo luận